CURS ENTRENADOR DE TRIATLÓ NIVELL I

La Federació Balear de Triatló, a través del seu Departament de Formació, organitza durant l’any 2019/20 el curs oficial d’Entrenador Nacional de Triatló Nivell I, regulat d’acord als requisits generals i els efectes de formacions esportives que marca l’Ordre EDU / 158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre. La titulació d’Entrenador Nacional de Triatló Nivell I està dirigit a aquells tècnics que s’iniciïn en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica d’aquest esport, així com la de dirigir i programar entrenaments a clubs i escoles, a nivell d’iniciació esportiva. La qualitat i experiència professional dels professors que imparteixen els ensenyaments fan possible un alt grau d’aprenentatge teòric i pràctic.
Oferta el curs d’Entrenador de Triatló Nivell-I oficial segons la resolució del 16 de gener de 2014 del Consell Superior d’Esports.

Data d’inici del curs: 08/03/19

Preu: 500€. Descompte de 50€ als federats FETRIB

Requisits:
• Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO) o titulació equivalent a efectes acadèmics *
* Taula d’equivalències de la titulació mínima exigida:
a) El títol de Graduat en Educació Secundària.
b) La superació de la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà.
c) El títol de tècnic auxiliar.
d) El títol de tècnic.
e) La superació del segon curs de Batxillerat Unificat i Polivalent.
f) El títol de batxiller superior.
g) La superació del segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans.
h) La superació del tercer curs del pla 1963 o del segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.
i) El títol de Oficial Industrial.
j) La superació d’altres estudis que hagin estat declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.
k) El títol de batxiller establert per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema Educatiu.
l) La superació de la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de batxiller per a l’accés als ensenyaments esportius de grau superior.
m) La superació del segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
n) El títol de tècnic especialista o el títol de Tècnic superior.
o) El títol de Mestratge Industrial.
p) El títol de batxiller superior amb el Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
q) La superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de vint anys.
r) Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt) La superació d’altres estudis que haguessin estat declarats equivalents als anteriors

• Certificat de la FETRIB o de la FETRI d’haver finalitzat una prova de la modalitat sprint.
Nota: Les copies s’han d’entregar compulsades. Per obtenir el certificat s’ha de sol·licitar a secretaria@fetrib.com, adjuntant copia de la classificació corresponent i fotocopia DNI.

els interessats heu d’enviar el full de preinscripció abans del 15-02-2019

 

Horaris del curs

Full de preinscripció