ORGANIGRAMA

La federació de triatló de les Illes Balears es un organisme complex que ha de atendre a multitud de funcions. Per el desenvolupament d’aquestes tasques, desde la renovació de la Junta Directiva, varem optar per la creació de un grup de feina extens per afavorir la divisió de funcions y la especialització. El nou organigrama es el següent:

JUNTA GESTORA

Abilio García
President
FacebookInstagramMail
Alberto García
Vicepresident
FacebookInstagramEmail
Ignasi Colom
Secretari
Xisco Bonnín
Tresorer
Isabel Salvà
Vocal
MIquel Torres
Vocal
Javi Bonnet
Vocal
ALejandro Sánchez
Vocal

DIRECCIÓ TÉCNICA

Miquel Torres
direcció tècnica
Javi Bonnet
Direcció tècnica

FUNCIONS I TASQUES

Presidencia: veure adressa Responsable: Abilio Garcia

Altres components: Els vicepresidents (Pep Vidal, Alberto Garcia e Ignasi Colom)

  • Les seves principal tasques son les de representació de la Fetrib i gestionará les relacions amb les autoritats i organismes publics, altres federacions. Coordinará les feines de la resta del equip i reportará a la Junta Directiva i la asamblea del estat de la Fetrib.

Secretaria: veure adressa

  • Serà el encarregat de confeccionar i firmar els certificats emesos per la Fetrib. Responsable de les actes i convocatòries de tots els actes dels estaments de la FETRIB (Asamblea y JD)
  • Responsable de les tasques de gestió diaries de la FETRIB.

Direcció Tècnica: veure adressa Responsables: Javi Bonet i Miquel Torres

  • Responsables de la tecnificació dels atletes baix l’ambit de la FETRIB. Gestionen la assignació del tècnic de la Escola Balear de l’Esport i la creació i representació de les distintes seleccions.

Competicions: veure adressa Responsable: Ignasi Colom

  • Responsable de la realització de les competicions y contacte amb els organitzadors.

Comite de Jutges. Responsable: Xisco Bonnin i Isabel Salvà

Gabinet de comunicació: veure adressa. Responsable: Ignasi Colom

Seran els responsables de totes les vies de comunicació de la FETRIB (Web, mail, xarxes socials, etc.)